Regulamin

REGULAMIN POBYTU W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM „AGRO13”

 Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Klienci obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właściciela. 
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości w agroturystyce zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
3. Klienci obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią oraz zapoznać się z regulaminem.
4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem przyjazdu.
5. W obiekcie obowiązuje doba pobytowa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
6 Za przedłużenie przez gościa pobytu w godzinach od 10 rano do 16 w południu dolicza się do rachunku należność za pół doby pobytowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 16 – za całą dobę.
7. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
8. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
9. Gość naszego gospodarstwa nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
12. W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. W ten sposób chcemy zapewnić naszym gościom spokój i ciszę bo m.in. po to do nas przyjeżdżają
13. Opłata za zgubienie lub uszkodzenie kluczy wynosi 50 zł.
14. Za pobyt psa w obiekcie pobierana jest dodatkowa opłata. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z właścicielem obiektu.
15. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru na terenie obiektu.
16. Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą.
17. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z właścicielem zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
18. W momencie przekazania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, toteż zobowiązani są Państwo do utrzymywania go w czystości i porządku.
19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, żelazek, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek  i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
20. W obiekcie zabronione jest:
‐ zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właściciela, hałasowanie na klatce schodowej,
‐ zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących naszymi gośćmi) w pokojach bez zgody właściciela
‐ zachowania powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
‐ ingerencja w wyposażenie pokoi i łazienek, np. przestawianie mebli (zwłaszcza łóżek), zmiana konfiguracji urządzeń RTV,
‐ wchodzenie na gzymsy (poddasze),
‐ nadużywanie alkoholu,
‐ używanie ognia otwartego.
21. Należy zachować szczególną ostrożność:
‐ korzystając  odbiorników RTV i innych urządzeń których nieprawidłowe funkcjonowanie może stanowić zagrożenie pożarowe,
‐ podczas korzystania z grilla i altanki (w ogrodzie),
‐ po zakończeniu palenia ogniska/grilla należy natychmiast ugasić ogień (przed każdorazowym paleniem ogniska/grilla należy przygotować wiadro z wodą i umieścić w pobliżu).
22. W całym budynku  obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy wszystkich pomieszczeń). Za naruszenie niniejszego zakazu grozi kara grzywny w wysokości 300 zł. Palenie dozwolone jest tylko na balkonach i tarasach na zewnątrz budynku.
23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
‐ zaniedbanym i brudnym,
‐ będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
‐ które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
25. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody, gazu lub zakłóceń związanych odbiorem radioodbiorników.
26. W całym domu obowiązuje zmiana obuwia(kapcie). Zwyczaj ten obowiązuje ze względów higienicznych i estetycznych aby Państwo czuli się komfortowo i miło.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym obiekcie.

                                                                                        Z wyrazami szacunku
                                                                                        Właściciel obiektu.